Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Rocznica Towarzystwa Ludowego "Jedność"  ›

Pomorska Biblioteka Cyfrowa* Olwa. Rocznica Towarzystwa Lud. "Jedność". W niedziele dnia 11-go bm. odbyła się w sali hotelu "Karishof" 30-ta rocznica Towarzystwa Ludowego "Jednosć". Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem jednej zwrotki: Boże coś Polskę. Następnie po krótkich słowach przywitalnych prezesa ks. Kamińskiego do bardzo licznie zebranych członków i gości zabrał głos p. Czyżewski, pierwszy założyciel Towarzystwa tutejszego, który w krótkich ale treściwych słowach zobrazował całą historie towarzystwa od początku jego istnienia i jego dalszego rozwoju aż do chwili obecnej. Referat przyjęto ze strony gości z hucznymi oklaskami. Dalej wystąpiła miejscowa "Lutnia" pod batutą p. Pestki odśpiewując kilka pieśni narodowych. Dalsze urozmaicenia nastąpiły w przedstawieniu kilku żywych obrazów, tańcach narodowych i t. p. Odegrano pozatem jedno aktówkę "Onufry", jak i również wymieniony być musi taniec rokokowy według melodji menuetu Paderewskiego, który wykonany został przez p. dyrektorową Smoleniową i p. Radojewskiego. Po oficjalnej części nastąpiły tance, wśród których na specjalne wyróżnienie zasługuje mazur, prowadzony przez studentów oliwskich politechniki gdańskiej i pań oliwskich. Obchód udał się ku ogólnemu zadowoleniu wszystkich gości i wobec tego należy się podziękować komitetowi, zwłaszcza p. Meyowej, p. Januszkiewiczowej i p. Drzewickiej, który w gorliwych przygotowaniach niewątpliwie najwięcej do tego się przyczynił. Tosame podziękowanie należy się p. radczyni Kathkowej i p. Leszczyńskiej, które dla przeprowadzenia licytacji dla dobra Towarzystwa specjalnymi funduszami się przyczyniły. Głównym organizatorem całego obchodu był p. Drzewicki, który jako członek zarządu Towarzystwa "Jedności" w ten sposób najlepszym przykładem świecił. Zatem: Cześć Jemu!

Franciszek Mamuszka, Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki, Gdańsk 1985, str. 198 (3)
Początek strony.