Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Z zebrania komitetu osiedlowego "Park Oliwki"  ›

28.XI.1974


Protokół nr 71


Ze spotkania Komitetu Osiedlowego "Park Oliwski" w Oliwie z mieszkańcami, które odbyło się w dniu 28.XI.1974, o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej Nr 36 w Oliwie, przy ulicy Cystersów. Obecnych było 35 osób w tym zaproszonych czterech radnych, z których przybył jedynie radny Miejskiej Rady Narodowej obywatel Andrzej Zapaśnik i Muzalewski.


Porządek zebrania:

1/ 

Rola i kierunki działania Samorządu Mieszkaniowego w wychowaniu Młodzieży.

2/ 

Dyskusja.

3/ 

Wolne wnioski i zakończenie.


W prezydium zasiedli: Dyrektor Tadeusz Czechla [Akademia Morska w Gdyni], Alfred Gwoździewicz, M. Piasecka, Andrzej Zapaśnik.

Zebranie otworzył wiceprzewodniczący Komitetu Osiedlowego "Park Oliwski" Alfred Gwoździewicz, odczytując porządek zebrania, który został przyjęty bez zastrzeżeń, a następnie udzielił głosu Dyrektorowi Tadeuszowi Czachli.

Referat wygłoszony przez Dyrektora Tadeusza Czachlę był bardzo interesujący, treściwy i wyrażający całokształt pracy Komitetu Osiedlowego, skupiający się jak powiedział na pracy Komisji, a szczególnie współpracy ze szkołami celem wychowania młodzieży tak w szkole, jak poza szkołą. Naświetlił formę działania, która by zachęciła młodych ludzi do ukształtowania jego charakteru we właściwym kierunku. Kierunku przydatnego tak społecznie jak i jego rodzinie.

Rozwijać należy w młodzieży życzliwość do drugiego człowieka, a tępić przejawy chuligaństwa. Dyrektor Czachla mówił dużo i interesująco na temat godziwej rozrywki poza szkołą, szacunkiem dla osób starszych, wychowawców i przez to systemu kultury życia itp.

Wychowanie powinno się kształtować kompleksowo przez współdziałanie środowiska, jak i wychowawców poza szkołą. Ponieważ jest jeszcze wiele do zrobienia w tym kierunku należy współdziałać z Komitetem Osiedlowym, szkołami, Komitetami Obwodowymi, ażeby poprzez nawet przyczynianie się pracą społeczną nad udostępnianiem boisk i stadionów, punktów rekreacyjnych itp., wyrobić w młodzieży szacunek do społecznej, wspólnej własności.

Komórka koordynująca to Komisja Kultury i Oświaty na terenie Komitetu Osiedlowego, dlatego też ogromny zakres działania tejże komisji winien przejawić się w prawdziwie obywatelskim wychowaniu młodzieży, skoordynowaniu nowego modelu wypracowanego na idealnych zintegrowanych zasadach wychowawczych.

     Po owacyjnych podziękowaniach Dyrektorowi Czachli za wygłoszony referat zabrał głos prezes Komitetu Obwodowego Nr IV obywatel Piosik, który poinformował zebranych o powstałym klubie na terenie tego obwodu (instruktarz w załączeniu).

Jako drugi zabrał głos: 1/ Dyrektor Szkoły Nr 36 Henryk Mróz, 2/ Dyrektor Szkoły Nr 23 obywatel Aleksander Jeznach, 3/ obywatel Szyniekowski - Kierownik Komisji Handlu i Usług, 4/ obywatel Sąsiadek - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, 5/ Bąkowski Zbigniew - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 6/ Lucyna Hryniewicz - nauczycielka, 7/ Hantela Wacław, 8/ Muzalewski (Dzielnicowa Rada Narodowa).

Dyrektor Henryk Mróz poinformował zebranych że wprowadzono w szkołach nowy regulamin polegający na przestrzeganiu 23 punktów z tego regulaminu, który ma na celu w/g tego oceniać ich zachowanie, poinformował ponadto, że na terenie szkoły Nr 36 znajdują się sekcje, w których młodzież znajdzie gdy tylko zechce odpowiednie zainteresowanie, kształtujące jego osobowość, ale rodzice muszą w tym pomóc jak już Dyrektor Czachla poinformował, współpracować ze szkołą, z Komitetem Osiedlowym itd., a na pewno wspólnym wysiłkiem uzyskamy pożądane wyniki i efekty. Na zakończenie Dyrektor Mróz powiedział "młodzież nie radzi se źle, tylko trzeba odpowiedniego ukształtowania".

W dalszej części Dyrektor Tadeusz Czachla podkreślił, że na zebraniu brak przedstawiciela V Liceum Ogólnokształcącego w Oliwie, a młodzież ta jako starsza na pewno miałaby tu wiele do zdziałania. Podkreślił duży wysiłek współpracy Szkoły Nr 36 - a konkretnie Dyrektora Mroza.
Apelował do organizacji młodzieżowych o nawiązanie współpracy z Komitetem Osiedlowym. Ponadto studenci z Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego mogli by sprawować nadzór nad tą młodzieżą, traktując to jako pracę społeczną. Na koniec podał wniosek: wejście w kontakt z Pałacem Opatów w Oliwie, w którym odbywałyby się czy to koncerty, czy kulturalne rozrywki udostępnione dla młodzieży.

Jako ósmy dyskutujący obywatel Muzalewski powiedział: poza komisją kultury i oświaty, dążyć o kilka etatów dla osób, które by zajęły się poza szkołą uatrakcyjnionym programem działania zrzeszając tą wałęsającą się młodzież i zachęcić do przestawienia swoich zainteresowań.

     Podsumowując dyskusję Dyrektor Tadeusz Czachla zwrócił się z prośbą o utworzenie się kolektywu kierowniczego (IV Szkół) i do Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dyrektora Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego (kierunek pedagogiczny), a ci współpracując wyprofilują odpowiedni model pracy wychowawczej, a na pewno będą efekty. Natomiast, ofiarni społecznicy dopomogą, aby było lepiej.

     Na tym zebranie zakończono i podpisali:

Sekretarz
(-) M. Pisecka
Przewodniczący
(-) Dyrektor Tadeusz Czachla
Początek strony.