Start  ›  Artykuły  ›  Odkrycia archeologiczne w Oliwie  ›  "Mapa archeologiczna Prus Zachodnich..."  ›

Ossowski Godfryd, "Mapa archeologiczna Prus Zachodnich (dawniéj Królewskich) z przyległemi częściami W. Ks. Poznańskiego: tekst objaśniający: na podstawie badań dokonanych w latach 1875-1878", Kraków 1881 (str. 90):

     20. Oliwa. Piękne cmentarzysko z urnami odosobnionemi odkryte tu zostało w r. 1878[73], na tak zwaném polu p. Ż y w c a (Zywitsche Acker bei Oliwa), leżącym u stóp góry K a r l s b e r k u, tuż na wyjazdém z O l i w y do K i e l n a  i w lewo od szosy. Cmentarzysko to, odkryte poprzednio przez właściciela téj miejscowości, p. Ż y w c a, badał następne Dr L i s s a u e r. Znaleziono tu wielką ilość urn zawiérających w sobie o s t r o g i, m i e c z e  i wiele innych t. p. przedmiotów. Pomiędzy urnami znajdowane były miejsca palenia ciał. Wypadek ostateczny dokonanych tu badań, plan cmentarzyska i rysunki wydobytych przedmiotów ogłosił tenże Dr LISSAUER w artykule: Das Grabfeld auf d. Zywitschen Acker bei Oliwa (ob. Schrift. d. Naturforsch. Gesell. z. Danzig 1873, T. III, Thl. 2, str. 4). Uwagi archeologiczne o témże cmentarzysku pomieścił wspomniany autor w rozprawie swéj: C r a n i a  p r u s s i c a (Ueber d. hackenförmigen Ringe oder Hackenringe der Slaven, ob. Zeitschr. f. Ethnol. Jahrg. X, 1878, H. II).
     Całe wykopalisko téj miejscowiści złożone zostało w dziale archeologicznym zbiorów Naturforsch. Ges. w G d a ń s k u.


Początek strony.