Popołudniowy spacerek sopocki, „White House”, 18.06. 2012


  © Ryszard Petrajtis