Start  ›  Zestawienia  ›  Organizacje oliwskie po 1945 roku  ›  Towarzystwo Miłośników Oliwy   ›

        Oliwa jest miejscowością o niezwykłej urodzie. Znana jest szeroko w kraju i poza jego granicami zarówno ze wspaniałego zespołu pocysterskiego, ważnych wydarzeń historycznych jak i wyjątkowych wartości krajobrazowych. Przez wiele lat wartości jej były niedostatecznie dostrzegane a co gorsze niszczone. W celu przywrócenia Oliwie należnej jej rangi, powstało w maju 1990 roku TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW OLIWY. Towarzystwo podjęło się popularyzacji wiedzy o Oliwie i propagowania jej unikatowych wartości. Równocześnie Towarzystwo realizuje zamierzenia związane z teraźniejszością i przyszłością Oliwy, zwłaszcza w dziedzinie zachowania ładu przestrzennego, poprawy warunków życia jej mieszkańców i obsługą turystów. Aby móc zrealizować powyższe idee, Towarzystwo dąży do zapewnienia wszechstronnej obsługi ruchu turystycznego, rozbudowy gastronomii i handlu. Podstawą ekonomiczną Towarzystwa jest działalność gospodarcza o wsparcie której usilnie zabiega. Wszelkie dochody - w tym darowizny i dotacje - Towarzystwo przeznacza na realizację wyżej wymienionych zamieżeń. Zgodnie ze statutem, członkiem Towarzystwa i osobą wspierającą może zostać każda osoba fizyczna i prawna, niezależnie od miejsca zamieszkania, której dobro Oliwy nie jest obojętne.
STATUT  TOWARZYSTWA  MIŁOŚNIKÓW  OLIWY

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§1.  

Ilekroć w statucie jest mowa o Towarzystwie należy przez to rozumieć nazwę Towarzystwo Miłośników Oliwy.

§2.

1. Terenem działania Towarzystwa jest miasto Gdańsk.
2. Obszarem zainteresowania i siedzibą Towarzystwa jest Oliwa.
3.

Oliwa jako dzielnica Gdańska jest w rozumieniu statutu pojęciem ukształtowanym historycznie bez wyraźnych granic administracyjnych czy Fizjograficznych.


§3.

Towarzystwo działa na podstawie Prawa o stowarzyszeniach - ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U.nr 20 poz.104), podlega rejestracji sądowej i posiada osobowość prawną.


§4.

Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem "Towarzystwo Miłośników Oliwy" oraz posiada odznakę ustaloną przez władze Towarzystwa.


§5.

Towarzystwo ma prawo tworzenia kół.

§6.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.


Rozdział II

Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji

§7.

Działalność Towarzystwa ma na celu:
1)

uczestniczenie w programowaniu i realizacji zagospodarowana przestrzennego oraz rozwoju społecznego Oliwy,

2)

upowszechnianie wśród społeczeństwa programów rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego,

3)

pobudzanie twórczych inicjatyw obywatelskich mających znaczenie zarówno dla zachowania i rozwoju wartości materialnych jak i dla jakości życia mieszkańców, czy też wpływających na wygodę osób odwiedzających Oliwę,

4)

podejmowanie inicjatyw dążących do zachowania dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego Oliwy,

5)

współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi, gospodarczymi i kościelnymi, organizacjami społecznymi, towarzystwami regionalnymi w dziedzinie rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego Oliwy, a także w dziedzinie ochrony środowiska i upiększania Oliwy,

6) społeczne oddziaływanie na rozwój kultury, oświaty i kultury fizycznej,
7)

kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie - zwłaszcza wśród młodych - wzorców zachowań i postaw szacunku do drugiego człowieka jak i dbałości o otoczenie i troski o mienie wspólne i cudze,

8) poznawanie i popularyzowanie dziejów Oliwy oraz propagowanie jej piękna,
9)

inspirowanie twórczości literackiej, muzycznej, plastycznej i naukowej o tematyce Oliwskiej i popularyzowanie dorobku w tych dziedzinach,

10) otoczenie społeczną opieką i ochroną zabytków Oliwy,
11)

popularyzowanie Oliwy wśród społeczeństwa Polski i innych krajów, popieranie ruchu wycieczkowego, działalność na rzecz stworzenia bazy gospodarczej, hotelowej i informacyjnej dla obsługi turystów odwiedzających Oliwę jako atrakcyjne miejsce grupujące wartości znane szeroko w kraju i poza jego granicami.


§8.

Towarzystwo oprócz środków przewidzianych w §7, realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:

1)

zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach określonych w §7 pkt. l, 3-6, 9, 11, 12,

2)

prowadzenie akcji propagandowej na rzecz popularyzacji Oliwy za pośrednictwem środków masowego przekazu, inicjowanie ruchu wydawniczego oraz przez wydawnictwa własne,

3)

inicjowanie i popieranie badań naukowych nad wszelkimi dziedzinami dotyczącymi przeszłości i przyszłości Oliwy,

4)

organizowanie i współudział w imprezach nawiązujących do Oliwskiej tradycji a organizowanych na terenie Oliwy,

5)

nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zaprzyjaźnionymi miastami w kraju i za granicą w zakresie wymiany kulturalnej, naukowej i turystycznej,

6) prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
7) przystąpienie do związku stowarzyszeń.


Rozdział III

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§9.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§10.

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna nie wykluczona przepisami Prawa o stowarzyszeniach, która:
    1) wypełni deklarację członkowską,
    2) zostanie przyjęta przez zarząd lub koło Towarzystwa.
2.

Cudzoziemcy zarówno mający jak i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Towarzystwa na warunkach określonych dla członków zwyczajnych.


§11.

Członek zwyczajny ma prawo:
1) uczestniczyć i zgłaszać wnioski na walnym zebraniu członków,
2) wybierać i być wybierany do władz Towarzystwa,
3) korzystać z uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i działalności Towarzystwa,
4) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa,
5) nosić odznakę Towarzystwa.

§12.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Towarzystwa,
2) branie czynnego udziału w realizowaniu zadań statutowych Towarzystwa,
3) regularne opłacanie składki członkowskiej.

§13.

1.

Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba prawna, koło szkolne lub środowiskowe, które deklaruje poparcie finansowe i rzeczowe dla Towarzystwa. Decyzję o przyjęciu na członka wspierającego podejmuje zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.

2.

Członek wspierający działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela; koło szkolne może być reprezentowane jedynie przez osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych.

3.

Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w walnych zebraniach i wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Towarzystwa.


§14.

Członkostwo honorowe nadaje warne zebranie na wniosek zarządu Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym dla celów Towarzystwa. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składki członkowskiej.


§15.

Utrata praw członka Towarzystwa następuje przez:
1)

wystąpienie zgłoszone na piśmie do zarządu po uiszczeniu składek zaległych członkowskich,

2)

skreślenie uchwałą zarządu, podjętą zwykłą większością głosów z powodu zaległości w opłacaniu składki członkowskiej za okres jednego roku lub nie brania udziału w realizacji zadań statutowych przez okres jednego roku,

3) utratę osobowości prawnej członka wspierającego.

§16.

Od decyzji o odmowie przyjęcia na członka Towarzystwa lub skreślenia, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do walnego zebrania w terminie miesiąca od doręczenia decyzji.Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§17.

1. Władzami Towarzystwa są:
    1) Walne Zebranie Członków,
    2) Zarząd,
    3) Komisja Rewizyjna.
2.

W przypadku gdy łączna liczba członków przekroczy 160, zamiast Walnego Zebrania Członków zbiera się Walne Zebranie Delegatów.

3.

Walne zebranie członków bądź walne zebranie delegatów w treści statutu nazywa się walnym zebraniem.


§18.

1. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa 4 lata.
2. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
3.

Uchwały władz Towarzystwa zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Towarzystwa.

4.

W przypadku ustąpienia członka władz Towarzystwa - władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych do władz Towarzystwa nie może przekroczyć jednej trzeciej ilości członków pochodzących z wyboru.


§19.

Walne zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Do kompetencji walnego zebrania należy:
1) ustalanie wytycznych programowych Towarzystwa,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu,
3) rozpatrywanie wniosków zarządu i komisji rewizyjnej,
4)

udzielanie lub odmawianie absolutorium zarządu po wysłuchaniu i rozpatrzeniu sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,

5) dokonywanie wyboru zarządu i komisji rewizyjnej,
6) rozstrzyganie odwołań od decyzji zarządu,
7) nadawanie tytułu członka honorowego Towarzystwa,
8) uchwalanie i dokonywanie zmian statutu,
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§20.

1. Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2.

Zwyczajne walne zebranie jest zwoływane raz na 4 lata. Członkowie bądź delegaci powinni być zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 7 dni przed walnym zebraniem.

3.

Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie komisji rewizyjnej lub na żądanie pisemne co najmniej jednej dziesiątej ogółu członków Towarzystwa.

4.

W walnym zebraniu delegatów biorą udział delegaci wybrani na zebraniach według klucza ustalonego przez zarząd.


§21.

Zarząd jest organem wykonawczym Towarzystwa, kieruje jego pracą i odpowiada za swą działalność przed walnym zebraniem.


§22.

Zarząd składa się z 5-7 członków wybieranych przez walne zebranie na okres 4 lat w głosowaniu jawnym. Walne zebranie może uchwalić głosowanie tajne. Zarząd wybiera prezesa, do dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Do zakresu działania zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Towarzystwa,
2) realizowanie uchwal i postanowień walnego zebrania,
3) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
4)

uchwalanie preliminarzy budżetowych, programu działalności Towarzystwa, sporządzanie sprawozdań i wniosków oraz uchwalanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych,

5) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
6) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych warnych zebrań,
7) zatrudnianie pracowników,
8) powoływanie w razie potrzeby komisji, sekcji lub zespołów problemowych,
9) nadzór nad działalnością kół Towarzystwa,
10)

przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa oraz stawianie wniosków na walnym zebraniu w sprawie nadania tytułu członka honorowego Towarzystwa,

11) ustalenie wzoru odznaki Towarzystwa,
12) podjecie decyzji o przystąpieniu Towarzystwa do związku stowarzyszeń,
13)

podjęcie decyzji o działalności gospodarczej z ustaleniem zakresu jej prowadzenia; kontrola wewnętrzna tej działalności,

14)

rozstrzyganie sporów między członkami oraz w sprawach zarzutów kierowanych pod adresem członków w kwestiach związanych z działalnością na terenie Towarzystwa a mających charakter honorowy.


§23.

Zarząd może upoważnić koła do przyjmowania nowych członków zwyczajnych.

§24.

Posiedzenie zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes co najmniej raz na 3 miesiące.

§25.

1.

Zarząd może obradować i podejmować prawomocne uchwały w obecności co najmniej 1/2 członków z zastrzeżeniem ust.2. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa lub wiceprezesa prowadzącego zebranie.

2. Uchwały w sprawach określonych w § 22 pkt 5, 11 i pkt 13 zdanie pierwsze, podejmowane są przez cały zarząd.

§26.

1. Towarzystwo reprezentuje na zewnątrz prezes względnie wiceprezes upoważniony przez prezesa.
2. Do załatwiania indywidualnych spraw zarząd może ustanawiać pełnomocników.

§27.

1. Komisja rewizyjna jest najwyższym organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa, wybranym przez walne zebranie.
2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej w szczególności należy:
    1)

sprawowanie kontroli całokształtu działalności Towarzystwa (działalność programowa, organizacyjna, finansowa i majątkowa),

    2)

składanie sprawozdań na walnym zebraniu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu zarządowi,

    3)

występowanie do zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania w przypadkach szczególnej wagi,

    4) uchwalanie regulaminu pracy komisji,
    5) sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych kół.

§28.

Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§29.

1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków i dwóch zastępców członków komisji wybranych przez walne zebranie.
2.

W razie ustąpienia członka komisji rewizyjnej w czasie trwania kadencji, wchodzi w jej skład, w trybie kolejności, wybrany zastępca członka komisji.Rozdział V

Jednostki organizacyjne Towarzystwa

§30.

Jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są koła.

§31.

Szkolne koła działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez zarząd Towarzystwa w porozumieniu z organami do spraw oświaty i wychowania.


§32.

1. Do utworzenia koła wymagana jest liczba co najmniej 10 członków.
2. W działalności koła stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału IV.


Rozdział VI

Majątek i fundusze Towarzystwa

§33.

1. Majątek Towarzystwa stanowią:
    1) nieruchomości,
    2) ruchomości,
    3) fundusze.
2. Majątek Towarzystwa powstaje z:
    1) składek członkowskich,
    2) darowizn, spadków i zapisów,
    3) dochodów z własnej działalności gospodarczej,
    4) dochodów z majątku Towarzystwa
    5) ofiarności publicznej,
    6) dotacji.
3.

Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


§34.

Gospodarka finansowa Towarzystwa odbywa się na podstawie preliminarza budżetowego z przeznaczeniem na cele określone w statucie.


§35.

1. Towarzystwo występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.
2.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes lub upoważniony przez niego zastępca oraz skarbnik zarządu.


§36.

1. Towarzystwo prowadzi rzetelną rachunkowość i sporządza na jej podstawie bilans.
2. Rachunkowość prowadzi się na podstawie ustalonego przez zarząd regulaminu opartego o obowiązujące przepisy.


Rozdział VII

Zmiana statutu ł rozwiązanie Towarzystwa

§37.

1.

Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zebrania, podjętej większością 2/3 głosów członków lub delegatów przy udziale w zebraniu co najmniej 1/2 członków lub wybranych delegatów.

2.

Likwidację Towarzystwa przeprowadza się zgodnie z przepisami Prawa o stowarzyszeniach. Majątek Towarzystwa po uregulowaniu zobowiązań, zostaje przekazany na cele określone uchwalą walnego zebrania.

Statut podpisują członkowie komitetu założycielskiego:
A n t o n i n a     B ł o c k a
R o m a n     B r u m i r s k i
M i e c z y s ł a w     D y d aWpisano do rejestru Stowarzyszeń pod nr Rej. St. - 130
Gdańsk, 1990-05-15

podpis Sędziego
Pieczęć okrągła z godłem i napisem SĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Początek strony.