Fragment z książki: M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.):

KLASZTORNY  ZESPÓŁ  POCYSTERSKI


     MURY KLASZTORNE. P i e r ś c i e ń   z e w n ę t r z n y: Wzdłuż ul. Armii Radzieckiej [ul. Opata Jacka Rybińskiego], naprzeciwko posesji nr 17, 18 i 22 dwa odcinki muru z zachowanym częściowo wątkiem gotyckim, odcinek zachodni zakończony bramką. W przedłużeniu linii tego muru (za szeregiem nowych domów) gotycki  D o m  B r a m n y: piętrowy, murowany z przejazdem (łuk okrągły, ceglany, wsparty na 2 ociosanych głazach granitowych), 2 zegary słoneczne; szczyt wschodni dekorowany wnękami; we wnętrzu znajdowała się niegdyś kapliczka św. Bernarda. Z budynkiem tym łączy się biegnący wzdłuż ul. Cystersów fragment muru nowszego.
     Na północ od szkoły (ul. Cystersów 13) mur nowszy z gotyckich cegieł porozbiórkowych. P i e r ś c i e ń z e w n ę t r z n y: na wschód i na południe od klasztoru mur z zachowanymi częściowo strzelnicami, pra­wdopodobnie jeszcze z XIV w., niektóre fragmenty muru nowsze. Na wschód i północ od kościoła mur nowszy, prawdopodobnie z 1608 r., od wschodu na murze widoczne ślady malowanej architektury, w murze północnym strzelnice, w narożu północno-zachodnim występ w postaci uproszczonego bastionu.
     KOŚCIÓŁ POKLASZTORNY, pod wezwaniem Sw. Trójcy, od 1925 r. - katedra (ul. Cystersów 16). Obecnie jest to trójnawowa bazylika z transeptem, dziesięcioprzęsłowym korpusem zachodnim i sześcioprzęsłowym, zamkniętym trzema ścianami ośmioboku prezbiterium z obejściem. Wymiary wnętrza (kościoła: długość 97,6 m, szerokość 19,0 m, szerokość środkowej nawy 8,3 m, wysokość środkowej nawy 17,7 m. Nawa południowa korpusu zachodniego węższa od nawy północnej i krótsza od niej o 4 przęsła. Do nawy północnej są dobudowane: dzisiejsza kaplica Chrzcielna i kruchta. Od południa z nawy głównej bezpośredni dostęp do wtopionej w bryłę zabudowań poklasztornych kaplicy Mariackiej. Do południowego skrzydła obejścia jest dobudowana wieloboczna kaplica św. Krzyża. Przy fasadzie zachodniej dwie ośmioboczne wieże; w północnej wbudowana klatka schodowa prowadząca na emporę organową i poddasza. Do wieży południowej przylega mur dawnej fasady wschodniej rozebranego w XIX w. klasztornego browaru.
     Nawa północna, obejście i kaplica św. Krzyża są opięte prostymi przyporami; przyporami z łękami oporowymi opięta jest część wschodnia ściany południowej nawy głównej oraz dwa wschodnie naroża prezbiterium. Nawa główna, nawy boczne, transept, prezbiterium i obejście są zasklepione sklepieniami żebrowymi. Dotychczas stwierdzono istnie­nie i zbadano kryptę pod prezbiterium; prawdopodobnie istnieją dalsze krypty pod transeptem i korpusem zachodnim. Dolną część murów dwóch zachodnich przęseł prezbiterium stanowią ściany boczne małego oratorium z ok. 1200 r.; od strony naw obejścia (ambitu) zachowany cokół zewnętrzny, na ścianie południowej odsłonięty w 1956 r. przez inż. M. Kilarskiego ślad pierwotnego sklepienia, pod dachami obejścia widać lizeny, zbity fryz arkadkowy, pierwotne okna oraz ślad narożnej, południowej wieżyczki schodkowej.
     Transept (nawa poprzeczna) i cztery dzisiejsze wschodnie przęsła bazylikalnego korpusu zachodniego dobudowano z równoczesnym podwyższeniem prezbiterium w 1 poł. XIII w.; z tego okresu pochodzą m. in. filary krzyża z użyciem cegieł glazurowanych, filary arkad międzynawowych z półkolumienkami zwieńczonymi głowicami trapezowymi (Wpływ duński), być może sklepienia nawy południowej, nadbudowane później pierwotne szczyty transeptu: południowy z "opus spiccatum" (wpływ duński) i północny z zamurowaną rozetą, częściowo zamurowane arkady przejść do kaplic bliźnich we wschodniej ścianie transeptu, zamurowany portal transeptu północnego oraz fryzy arkadkowe pod pierwotnym gzymsem obu skrzydeł transeptu. Piąte i szóste przęsło korpusu zachodniego a także dwa dalsze przęsła prezbiterium pochodzą prawdopodobnie z 2 poł. XIII w.
     Z rozbudowy gotyckiej po 1350 r. pochodzą: 4 pozostałe przęsła nawy głównej wraz z wieżami zachodnimi, nawa północna, 2 - wschodnie przęsła prezbiterium, dzisiejsze obejście "wraz z południową kaplicą św. Krzyża (przebudowaną w XVIII w.), a także sklepienia nawy północnej, prezbiterium i obejścia wraz z dekoracyjnymi ceramicznymi wsporni­kami. Sklepienia nawy głównej i transeptu "wraz z malowanymi wspornikami w formie tarcz herbowych (herby fundatorów, dobrodziejów i opatów) zostały założone w 1582 r. Na chorągiewce wieńczącej sygnaturkę nad skrzyżowaniem naw - data 1610, a także herb opata Konarskiego; herb ten znajduje się również na chorągiewce sygnaturki transeptu południowego. Na chorągiewce wieńczącej sygnaturkę transeptu północnego data 1823 (remont?).
     Kaplica Mariacka ("Polska") wbudowana w zachodnie skrzydło klasztoru powstała w obecnej postaci w pocz. XVII w., podobnie jak i dzisiejsza kaplica Chrzcielna, z wystrojem z ok. poł. XVIII w. Schody do dormitorium w południowym transepcie, wraz z portalem - z 1636 r.
     W tym samym roku powstał marmurowy portal do zakrystii. Portal i okute drzwi (przejście do Pałacu Opackiego) w obejściu, koło kaplicy św. Krzyża - z XVII w. Empory organowe w nawie głównej i transepcie z 2 poł. XVIII w.
     Na obu wieżach zachodnich brak obecnie hełmów pochodzących prawdopodobnie z 1770 r. (data na chorągiewkach) - spalonych i zestrzelonych w 1945 r. Z wyjątkiem portalu z 1688 r. wystrój fasady zachodniej z 1771 r. (datą na kartuszu blaszanym w szczycie); dwa monogramy: IHS i MARIA (drzewo, stiuk?); dwa blaszane wazony rokokowe na szczycie; krzyż prosty, pozłacany. Na szczytach obu ramion transeptu dwie sylwety herbu Oliwy (blacha żelazna), resztki polichromii - XVIII w. Na szczycie dachu (prezbiterium krzyż ozdobny, gotycki; z ok. 1600 r. Ponad okrągłym oknem wschodnim prezbiterium, w polu zamurowanego okna gotyckiego relief w narzucie: herb Oliwy i gryf pomorski, Radwan-herb opata Rybińskiego z XVIII w. Kruchta północna z 1909 r.
     WYSTRÓJ KOŚCIOŁA. P ó ł n o c n a   n a w a   k o r p u s u   z a c h o d n i e g o. Rokokowe drzwiczki w wejściu na emporę organową. Przy zachodniej ścianie złączony z dwu, renesansowy grobowiec Kosów - opata Feliksa oraz Mikołaja z rodziną; na prostokątnej płycie klęczące postacie naturalnej wielkości Mikołaja (†1599), Justyny z Konarskich (†1631, siostry opata Dawida) oraz synów: Andrzeja (†1618) i Janka (†1581). Wyżej, na marmurowej nadbudowie, w alabastrowym reliefie Feliks Kos (†1618), opat pelpliński pod figurą Ukrzyżowanego. Figury, herby na płycie i cokole (8 + 2) - polichromowany piaskowiec. Kolumny, cokół z płyt z napisami (jedna rozbita) - marmur. Uchodzi za dzieło Wilhelma van der Blocka z ok. 1620 r.
     Obok, w posadzce, płyta nagrobna z napisem i datami 1597 i 1668 r.; dalej podobne z lat 1597, 1655 (Alberta Maksińskiego - herb Pilawa), 1673, przed kratą - mnicha Adama Foleinowicza, "Polonusa z Kalisza".
     W drugim przęśle (licząc od zachodu) I ołtarz Wszystkich Sw. fund. opata A. Kęsowskiego (herb Poraj) z 1653 r., marmur i alabaster - fig. boczne Veritas i Religio, płaskorzeźby, putta, ozdoby barokowe. Obraz gł. "Koronacja N.P. Marii" - na desce, w kształcie serca, przypomina dzieło H. Hana z gł. ołtarza w Pelplinie. W nasadzie podłużny obraz na blasze - święci: Jan Chrzciciel, Bernard, papież Aleksander. Na drewnianej podstawce pod lichtarze namalowana Pieta - XVIII w. Antepediurn z kurdybanu: Przed ołtarzem robna z 1602 r. i ława z 1670 r. - na przedniej ścianie 2 stare malowidła. W poprzek nawy krata żelazna - rekonstrukcja, oryginalne pręty skrajne. Za nią płyta nagrobna 2 mnichów - z 1602 r. i Szymona Mieczkowskiego, "Polonusa" - z 1674 r.
     Żelazna krata z XVIII w. zamyka kaplicę Chrzcielną; wnętrze: ściany i rokokowy ołtarz pokryte stiukiem barwnym; w ołtarzu płaskorzeźby (św. Jana Nepomucena i w nasadzie św. Barbary) oraz fig. boczne św. Floriana i św. Wacława, stiuk biały. Na drewnianym stropie w kształcie kolebki i nad wejściem malowidła. Data wystroju: 1745 w napisie na południowej ścianie. W posadzce płyta nagrobna Jerzego Konopackiego (†1650) i Anny z Konarskich (†1646). Drewniana chrzcielnica z XVIII w.
     Następna płyta w nawie, mnicha, z 1604 r.; dalsza w 4. przęśle 4-herbowa (Rola, Poraj, Ogończyk, Pelikan) z napisem "Tu szlachetney Zophiei z Swieein" itd. - z 1648 r.
     II ołtarz św. Szczepana z 1649 r., fund. opata Kęsowskiego; gł. Obraz dzieło gdańszczanina A. Sprengla, malarza z kręgu Rembrandta. Po bokach alabastrowe fig. św. Dionizego i Wincentego, w cokole płasko­rzeźby Tomasza z Cant. i Wawrzyńca. W nasadzie owalny obraz na blasze "Rzeź niewiniątek". Krucyfiks z kości słoniowej na podstawie z alabastru. Antepedium z kurdybanu.
     Na filarze 4. od zachodu, na granicy części gotyckiej i romańskiej, ozdobny napis gotycką minuskułą na pamiątkę poświęcenia w 1350 r. rozbudowanego, po pożarze kościoła. Między 5. i 6. przęsłem płyta nagrobna z płaskorzeźbami Feliksa Konarskiego, brata opata Dawida (†1609) i żony Eufrozyny z Sokołowskich (†1606). Przed ołtarzykiem M.B. Częstochowskiej lichtarz cynowy z XVIII w. ze stemplem herbowym.
     III ołtarz św. Michała Arch., fund. opata M. A. Hackiego, obraz Mi­chała Probenera; w nasadzie tondo z symboliką (napis) Trójcy św. na płótnie. Antepedium z kurdybanu - XVII w. Między 7. i 8. przęsłem płyta (wmurowana w ścianę) z 1657 r. zakonnicy Karawackiej. Dalej (przed ołtarzem) płyta z herbem, napis zatarty.
     IV ołtarz św. Antoniego, barok, ok. poł. XVII w., obraz na płótnie nowszy; w nasadzie figurki 3 zakonników. Antepedium z kurdybanu. Fund. legatem z 1638 r. wdowy po wójcie klasztornym Piotrze Ericu; jego prawdopodobnie płyta z herbem przed ołtarzem.
     V ołtarz Najśw. Sakramentu, fund. opata Kęsowskiego z 1663 r., alabastrowy ornament barokowy, fig. 2 kapłanów Starego Zakonu z symbolami Ofiary Bezkrwawej i płaskorzeźby w cokole - św. św. Klary i Barbary z Najśw. Sakramentem. Obraz gł. na desce: św. Bernard z Najśw. Sakramentem; w predelii Pascha i Wieczerza Pańska (oba na blasze); w nasadzie 2 figurki świętych (Julianny, z Lütt. i Tomasza z Akw.) i malowane w układzie kolistym, na desce, przedstawienia 7 Sakramentów. Antepedium z kurdybanu.
     T r a n s e p t, ramię p ó ł n o c n e. Dawny gł. ołtarz św. Trójcy, renesansowy, z drzewa dębowego, fund. Rafała Kosa z 1606 r.; wystrój malarski gdańszczanina Wolfganga Spoerera, odnowiony w 1903 r.; w tym miejscu od 1688 r. Na drewnianej predelii malowidło pochodu z Arką Przymierza; Wyżej usytuowane pełnofiguralne przedstawienie św. Trójcy, które może być zasłonięte 2 skrzydłami bocznymi (nawiązanie do tryptyków gotyckich), obracalnymi wokół kolumn. Na skrzydłach płaskorzeźby: "Narodzenie", "Zmartwychwstanie", "Wniebowstąpienie" i "Zesłanie Ducha św."; na rewersach 4 Ewengeliści. Za skrzydłami ma lowane we wnękach drewnianych Ecclesia i Religio. Po bokach ołtarza fig. Piotra i Pawła. Druga kondygnacja: fig. M. Boskiej z Dzieciątkiem; na ruchomych skrzydłach. "Zwiastowanie", z boków fig. Mojżesza i Ja­ na Chrzciciela. W nasadzie postać mnicha (fundator? św. Bernard?) z kolumną. W zwieńczeniu grupa Ukrzyżowania. Nadto liczne aniołki z narzędziami Męki Pańskiej, bogata ornamentyka na kolumnach i belkowaniu, herby Kosów i Konarskich.
     Przy północnej ścianie marmurowy ołtarz Zwiastowania M. Boskiej z 1635 r. fund. opata Jana Grabińskiego. 3 obrazy na desce: gł. "Zwia­stowanie", predella "Wygnanie z Raju", nasada "Sw. Trójca"; cokół - płaskorzeźba świętego, drugiej brak. W nasadzie fig. św. Franciszka, Ksawerego i polskich świętych: Kazimierza i Stanisława Kostki.
     Naprzeciw ołtarza św. Trójcy 4-miejscowa ława renesansowa z ok. 1600 r. fund. opata Konarskiego; w zapieckach płaskorzeźby 4 Doktorów Kościoła; bogata ornamentyka. Wyżej empora dla śpiewaków z XVIII w.; na 11 obramionych polach parapetu malowane sceny muzyczne ze Starego i Nowego Testamentu. Barokowe ornamenty płaskorzeźby na podziałach pól parapetu.
     W posadzce płyta nagrobna opatów: (braci) Jana Grabińskiego (†1638) i Aleksandra (†1639) - herb Pomian. Przed stallami ustawiony. srebrny feretron, dzieło Berendta Jantzena z 1788 r. W srebrnej oprawie 2 obrazy malowane na płótnie: M. Boskiej i Anioła. Podobny feretron w gł. ołtarzu kościoła cystersów w Oliwie.
     Przed balaskami płyta nagrobna opata Jacka Rybińskiego (†1782); ocalała tylko część mosiężnej inkrustacji (5 liter, 3 sztabki) i herb Radwan.
     O b e j ś c i e. Bogato rzeźbiony, renesansowy portal przed schodami na poddasze, drzwi zdobne płaskim ornamentem.
     I ołtarz 4 Doktorów Kościoła Zach. - fig. boczne z alabastru fund. opata Kęsowskiego (herb) z 1645 r. 3 obrazy na drzewie: gł. "Nawiedze­nie", predella "Jezus 12-letni w świątyni", górny "Chrystus". Antepedium z kurdybanu. Przed ołtarzem płyta nagrobna z 1691 r.
     II ołtarz 4 Ewengelistów (symbole rzeźbione na bocznych skrzydłach) fund. opata Hackiego, którego herb malowany na obrazie na desce "Boże Narodzenie". Antepedium z kurdybanu.
     III ołtarz Trzech Króli fund. opata Kęsowskiego z 1647 r. (herb). Gł. obraz "Pokłon Trzech Króli" na desce; górny "Jezus w ubóstwie stajenki i w glorii niebieskiej"; fig. Dawida i Izajasza proroka, wyżej bis­kupi Dawid i Henryk. W cokole 2 płaskorzeźby męczennków. Podstaw­ka i krucyfiks z XVIII w.; antepedium - kurdyban.
     IV ołtarz Przemienienia Pańskiego fund. opata Hackiego (herb), obraz gł. na drzewie "Przemienienie", w nasadzie "Ukrzyżowanie" i 4 święci; krucyfiks drewniany z XVIII w. (?), 2 cynowe lichtarze z 1713 r.
     Na północno-wschodnim narożniku wewnętrznej ściany fragment zakrytego pobiałami starego napisu gotycką literą; podobne malowane na ściainie najpisy przy pozostałych narożach czekają na odsłonięcie i zbadanie.
     V ołtarz św. Andrzeja fund. opata Trebnica (†1630); obrazy: gł. na drzewie "Pojmanie P. Jezusa", predella "Chrystus w Ogrójcu", w nasadzie małe tondo na drzewie "Modlitwa Chrystusa"; mały żelazny kru­cyfiks - empire.
     VI ołtarz z obrazem na drzewie "Jezus przed Piłatem", fund. opata Hackiego (herb) - XVII w. W nasadzie obraz na płótnie "Chrystus" (na tęczy i kuli ziemskiej) i 4 męczennicy.
     VII ołtarz św. Piotra i Pawła fund. opata Trebnica (herb Poraj), XVII w.; alabastrowe figury tych apostołów i w nasadzie apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 2 obrazy na drzewie: główny - "Biczowa­nie", górny "M. Boska Bolesna". W predelli 2 alabastrowe płaskorzeźby "Zaparcie się św. Piotra", w cokołach 2 opaci.
     VIII ołtarz Cierniem Ukoronowania (obraz gł. na płótnie) fund. opata Hackiego, koniec XVII w.; obraz górny (płótno) "Chwała świętym". Drewniany krucyfiks z XVIII w.
     IX ołtarz św. Weroniki (obraz gł. na drzewie), fund. opata Kęsowskiego z 1646 r.; obraz w predelli - pochód skazańców na śmierć krzyżo­wą. W nasadzie kolisty obraz (na desce) św. Urszuli (?) oraz 2 figury Katarzyny i Barbary (brak trzeciej - Małgorzaty).
     Kaplica św. Krzyża (opacka); w wejściu u szczytu schodów żelazna krata z ok. poł. XVIII w. Wnętrze owalne w rzucie, nakryte eliptyczną kopułką z latarnią. Wystrój: ściany, kolumny, pilastry (s t i u k i  b a r w n e), płaskorzeźby (M. Boska, św. Jacek), lustra, 2 postumenty. Nad ołtarzem grupa Ukrzyżowania - 6. figur z białego stiuku. Mensę zakrywa grób Chrystusa (fig. z gipsu). W krypcie pod kaplicą grób opa­ta Trebnica: Naprzeciwko kaplicy w obejściu brzydko pomalowany konfesjonał z XVIII w.; na drzwiczkach płaskorzeźba "Zaparcie się św. Piotra".
     X ołtarz św. Wojciecha i św. Krzyża, fund. rodziny Bruchman z Braniewa - 1674 r.; bogata płaskorzeźba z ąlabastru, patronowie fundatorów - św. Wawrzyniec i Regina; nadto Bóg Ojciec i 6 fig. alabastrowych (Piotr, Andrzej, Helana, Ludgarda, Weronika i Wojciech). Obok baldachim bogato haftowany, z datą 1716 i herbem klasztoru.
     XI ołtarz Zmartwychwstania (św. Jama Chrzciciela), fund. opata Kęsowskiego z 1645 r.; obraz gł. na desce nowszy lub przemalowany. 4 fig. alabastrowe, Anioł Gabriel, Zachariasz, św. Anna i Elżbieta, 1 płaskorzeźba św. Jana Chrzciciela, 2 płaskorzeźby medaliony - Chrystus i M. Boska; antepedium z kurdybanu, krucyfiks z 1862 r. - fig. nowsza.
     Grobowiec książąt pomorskich z czarnego marmuru, fund. opata Da­wida Konarskiego z 1615 r., przeniesiony tu z prezbiterium w 1910 r.(?). Na grobowcu napis i herb książąt (Gryf). Naprzeciw na ścianie renesan­sowa tablica poświęcona pamięci pierwszego opata oliwskiego Ditharda; napis powtórzony ze starszego malowanego na ścianie (pod tablicą drew­nianą) z dodaniem sceny wprowadzenia konwentu do kościoła przez księcia pomorskiego (1186) i herbu Oliwy. Obok renesansowe epitafium Reimholda Heidensteina (†1620), historyka Stefana Batorego i jego żony; ich 2 malowane herby, 2 portrety (warsztat H. Hana), "Ukrzyżowanie", 4 owalne scenki wskrzeszeń, napis.
     XII ołtarz św. Marcina, fund. opata Kęsowiskiego 1644 r., 2 obrazy na desce: gł. "Wniebowzięcie", w predelli "Jezus i apostołowie", w nasadzie 2 fig. alabastrowe (św. Robert i św. Jacek) i grupa ze św. Marcinem na koniu. Tuż przy arkadzie przejścia do transeptu nagrobek w kształcie obelisku z popiersiem zmarłego w 1737 r. podkomorzego J. Hiilsena, dłuta gdańskiego rzeźbiarza Meissnera z 1760 r. Po drugiej stronie mały baldachim z XVII w. Prócz wymienionych w nawie północnej i obejściu znajdują się następujące zabytki: 11 ław dwusiedzeniowych z wysokimi zapleckami, bogato rzeźbionych (na 10 napisy łacińskie) z pocz. XVII w. (1612?); 23 małe płyty nagrobne mnichów z napisami i datami - głównie z poł. XVII w. i 2 z XVIII w.; wśród nazwisk: Michał Powalski, †1642 (brat jego "nobilis Cassubita"), Miko­łaj Potulicki †1647 (krewniak Wejherów), Kazimierz Bautzendorf-Kęsowski †1645 (krewniak opata). W ścianie obejścia i nawy północnej 9 drzwiczek zamykających schowki zdobionych motywami o formach renesansowych; 11 obrazów religijnych różnej wielkości, barokowych i późniejszych, m.i. 2 duże prostokątne fund. Hackiego i wcześniejszy (ołtarzowy?) "Naigrawanie".
     T r a n s e p t, ramię p o ł u d n i o w e. Marmurowy ołtarz św. Jó­zefa (obraz górny), fund. opata Grabińskiego z 1636 r. Obraz gł. "Wręczenie kluczy", w predelli "Chrystus i Piotr na jeziorze". 5 figur i 2 płaskorzeźby z alabastru; antepedium z kurdybanu. Na wschodniej ścianie marmurowe lawatorium z 1635 r. Na poręczy schodów do dormitarza stoi rzeźbiona z drzewa postać mnicha (może jeden z dwu ustawionych w 1636 r.). W nadprożu portalu (1636 r.) schodów polichromowane płaskorzeźby św. Piotra i herb. Grabińskiego Pomian. Drzwi do dormitorium ze zdobieniami renesansowymi; nad nimi napis gotycki odkryty w 1956 r. Nad ołtarzem na ścianie zespół zegarowy - tarcza i poniżej anioł, poruszany mechanizmem zegara przed sygnaturką (ok. 1600?). Nad tarczą zegarową bogata płaskorzeźba, św. Trójcy w oprawie owalu i gwiazdy (1 ćwierć XVII w.). Przy ścianie zachodniej małe organy (rokokowy prospekt z 2 fig. aniołów i grupą Dawida); na parapecie empory 11 malowideł (epizody z życia świętych) - XVIII w. Emporę podpierają 2 sztaby, na których rokokowe zdobienia z żelaznej blachy. Na wschodniej ścianie obraz "Wniebowstąpienie" - XVII w.
     N a w a   p o ł u d n i o w a. Na pierwszym od wschodu filarze renesansowa tablica z napisem o głodzie w 1217 r. Na południowej ścianie obrazy (płótno) z postaciami 12 apostołów (1 poł. XVIII w.). W skrajnych przęsłach nawy przejścia do krużganku; drzwi, okucia i zamki z XVII w. Przy drzwiach zachodnich na ścianie epitafium pierwszego biskupa gdańskiego O’Rourke, †1942; w posadzce płyta nagrobna z napi­sem "nobilis Salomon Zutorziczki obyt. ... (zmarł) 1598". Na zachodniej ścianie stara rzeźba Chrystusa na krzyżu.
     S k r z y ż o w a n i e   t r a n s e p t u  z nawą główną. W posadzce 3 ozdobne, inkrustowane mosiądzem płyty nagrobne opatów: od strony południowej K.B. Dąbrowskiego z 1722 r., następna Dawida Konarskiego (†1616 r.) i koło ambony opata Michała Konarskiego z 1641 r. część inkrustacji "wykruszona (w płycie Dąbrowskiego brak 23 liter, w płycie D. Konarskiego pozostało 9 liter), reszta zagrożona. Pożądane wyjęcie cenniejszych płyt z posadzki i wmurowanie w ściany naw. Na środku duża płyta zamykająca kryptę z prochami książąt pomorskich. Na południowo-wschodnim filarze skrzyżowania, nad płytą D. Konarskiego drewniane, renesansowe epitafium tego opata z jego portretem oraz napisem i 7 obrazami Męki Pańskiej. Wyżej epitafium z 1587 r. opata Kaspra Geschkaw (Jeszke z Jeżewa), †1584 r.; w scenie "Sądu Ostatecznego" jego klęcząca postać. Po przeciwnej stronie, przy północno-zachodmm filarze skrzyżowania, rokokowa ambona fund. opata Jacka Rybińskiego - XVIII w.; na niej pozłacane reliefy ze scenami z życia św. Bernarda, baldachim ambony z bogatą rzeźbą figuralną (4 symbole ewengelistów, fig. Chrystusa, anioł).
     P r e z b i t e r i u m. Monumentalna barokowa nastawa ołtarza: 14 kamiennych, półkolem ustawionych kolumn podtrzymuje belkowanie i umieszczone ponad nim stiukowe niebo z osadzonym centralnie kolistym witrażem św. Trójcy (dzieło artystki Baudouin de Courtenay z 1948 r.). Na obłokach liczne rzeźby (stiuk) przedstawiające Chrystusa, Dawida, Mojżesza i kilkanaście innych postaci oraz ok. 150 alabastrowych główek anielskich i 2 putta. W ujęciu kolumn duży obraz Andrzeja Stecha: Maria i Bernard - patronowie i orędownicy klasztoru oliwskiego. Sklepienie nad ołtarzem zdobne 4 reliefami gryfów i ornamentami oddzielone jest stiukową kotarą podtrzymywaną przez parę aniołków; pod sklepieniem Michał Archanioł. Całość fund. opata M. Hackiego (herby) z 1688 r. Na ołtarzu tabernakulum ze srebrnymi ściankami, 6 wysokich lichtarzy z brązu, 2 rokokowe relikwiarze ze srebra. Obok ołtarza 2 wysokie lichtarze i na postumentach (drewnianych) 2 pulpity mosiężne, 3 tablice (kanony) w rokokowej oprawie. W północnej ścianie barokowe tabernakulum z ozdobną kratą - schyłek XVII w.
     Przy obu ścianach prezbiterium dwupoziomowe stalle dębowe z 1604 r. fund. D. Konarskiego; bogata płaskorzeźba z ornamentem renesansowym plastyką figuralną. Poza stallami na ścianach zakryte pobiałą (w 1833 r.) wielkie malowidła: "Raj" i "Triumf Kościoła", prawdopodobnie z końca XVII w. W środku prezbiterium srebrna lampa; na brzuścu 12 powtórzeń Chrztu w Jordanie. W posadzce na środku prezbiterium płyta zamykająca wejście do krypty; na niej 4 mosiężne koliste uchwyty i płaskorzeźba (symbol śmierci).
     Krypta z XVII w. (data 1691 na ścianie wewnątrz); w jej części środ­kowej nowsze trumny zakonników, m.i. dwu ostatnich opatów - Hohenzollernów; pod ołtarzem stos kości zebranych tutaj spod całego prezbiterium w czasie budowy krypty. W zachodniej części prezbiterium na obu ścianach renesansowe malowidła z XVI w.; na północnej ścianie wyobrażenia 5 książąt pomorskich - Subisława, Sambora I, Mszczuja I, Świętopełka II i Mszczuja II; na południowej króla Przemyśla II, Wacława II Czeskiego, Władysława Łokietka, Waldemara Brandenb. Winricha von Kniprode i króla Kazimierza Jagiellończyka. Niektóre portrety, a zwłaszcza książąt Świętopełka II i Mszczuja II uszkodzone; pod portretami herby i podpisy. Podobne portrety (rzekome dzieło Hana) w identycznym układzie, ujęte bogatą renesansową oprawą, fund. opata Dawida Konarskiego zawieszono w 1613 r. na pierwotnych dodając portret króla Stefana Batorego po stronie północnej i Zygmunta III Wazy po stronie południowej. Pod portretami książąt pomorskich obraz ze sceną chrztu Subisława i 2 tablice głoszące zasługi fundatorów. Po drugiej stro­nie obraz z przedstawieniem napadu Prusów w 1226 r., 2 tablice - jedna wymienia 8 napadów na klasztor, druga sławi Kazimierza Jagiellończyka. Wszystkie portrety z oprawą i tablice zdjęte w 1956 r. dla konserwacji. Zabezpieczone zostaną również portrety na ścianie. W ścianie południowej, tuż nad posadzką marmurowa tablica francuskiego oficera Ferdynanda Imercourt poległego w 1807 r. pod Gdańskiem. U wejścia do prezbiterium po stronie południowej tron opacki z 1730 r. fund. opata Zaleskiego (herb Godziemba). Po przeciwnej stronie, poza wejściem na ambonę, pozosta­łość po palenisku do węgla dla kadzielnic: ażurowa miedziana osłona zdjęta wraz z kominem w 1956 r.
     N a w a   g ł ó w n a. Od strony zachodniej rokokowe organy fund. opata Jacka Rybińskiego, wykonane w 2 poł. XVIII w. przez zakonnika, brata Michała (Wulffa), później parokrotnie przerabiane. Zachowany rokokowy prospekt z licznymi rzeźbami, dzieło 2 mnichów cystersów. Na architektonicznej drewnianej oprawie piszczałek prócz rokokowych ornamentów rozmieszczono ok. 30 różnej wielkości figur anielskich i 4 pary aniołów (większość zmechanizowana i "współgrająca" z organami).
     Pod emporą organów drewniana ścianka z trojgiem drzwi, całość bogato dekorowana rokokowym ornamentem (2 pot. XVIII w.). Ta drewniana obudowa kryje górną część wewnętrznego marmurowego portalu z czasów opata Hackiego; hertb jego, insygnia, inicjały i data 1688 wpleciona w ażurowy ornament na zamku drzwi zewnętrznych z XVII-wiecznymi okuciami. Na filarach empory organowej 2 cynowe kropielnice. Przy północnym filarze płyta (rozbita) z 1680 r. - napis "musicus". W poprzek kościoła krata żelazna z pocz. (?) XVII w.; część środkowa uzupełniona. Obok kraty, przy północnym filarze nawy płyta nagrobna z 1650 (30?) r. Nieco dalej ku wschodowi, na środku kościoła płyta nagrobna, opata pelplińskiego Feliksa Kosa z 1618 r. (wikariusz generalny cystersów, sekretarz królewski). Mosiężna inkrustacja (herb Kos, napisy - pozostało 10 - 13 liter), sztaby zdekompletowane. Dalej 5 dużych płyt nagrobnych z herbami, napisy zatarte.
     Na ścianach obrazy w starych ramach: 7 dużych owalnych fund. opata Hackiego (herby) - cykl Maryjny (Zwiastowanie, Narodzenie, Wniebowzięcie, Koronacja, Królowa Apostołów, Męczenników, Dziewic, Wyznawców); 6 dużych prostokątnych - 2 Zbawiciela, 2 Marii, św. Benedykta, Bernarda; (prawdopod. z 1615 r.); 10 małych prostokątnych wizerunków apostołów z pocz. (?) XVII w. W środku nawy 16-ramienny pająk mosiężny z 1769 r. Na zachód od wejścia do kaplicy Mariackiej skarbonka z barokową tablicą i obrazem na płótnie: św. Trójca i więźniowie; napis niemiecki, łaciński i polski: "Weyrzey Panie na ciężkości więźniów" i 2 inne; drugi, starszy obraz na papierze, tempera. Na ścianach nawy 14 malowanych stacji Męki Pańskiej pędzla artyski Baudouin de Courtertay z 1948 r.
     K a p l i c a  M a r i a c k a (Polska). W 2 przejściach z nawy głównej renesansowa krata żelazna, fund. opata D. Konarskiego (herb) z ok. 1612 r. (?). W kaplicy marmurowy ołtarz z 1681 r., alabastrowe ozdoby, polichromowany herb Oliwy i 5 fig.; górny otoraz na desce - św. Stanisław, z 1681 r.; gł. - Maria, malował Fugiel z Monachium w 1910 r.; poprzedni: kopia z Raffaela, malował Sy z Gdańska w 1845 r. (w domu parafialnym); pierwotny "Naigrawanie" - prawdopodobnie ten w ambicie, przypisywany Stechowi. Przy ołtarzu na ścianie 2 barokowe obrazy: "Zdjęcie z krzyża" wg Rubensa i "Ukrzyżowanie"*. Przy zachodnim wejściu stara kropielnica. Srebrna lampa wieczna z XVIII w. Pająk wenecki z XIX w. Reszta wyposażenia kaplicy: pseudobarokowa ambona. Pieta, balaski, postumenty, drzwi, polichromia i inne z pocz. XX w.


   * Ten ostatni przeniesiony w marcu 1957 r. do refektarza.


     D z w o n y. Z kilku dzwonów pozostało i znajduje się obecnie na wieżach kościoła jedynie trzy: na wieży środkowej dzwon fund. opata Jaina Grabińskiego (herb, inicjały) z 1637 r., ulany przez Gerharda Benningka w Gdańsku, przelany (w Gescher) w 1922 r.; relief - św. Jan Chrzciciel. Na wieży południowej dzwon fund. opata Adama Trefonica (herb Poraj) z 1619 r., Gerda Benninga z Gdańska; reliefy - herb, św. Robert. Trzeci - mały sygnarek zegarowy.
     Prócz wymienionych obiektów znajdują się w skarbcu haftowane szaty, srebrne naczynia jak: kielichy, monstrancje itp.
     KLASZTOR (ul. Cystersów 16). Obecnie siedziba Kurii Biskupiej i Urzędu Parafialnego. Zachowane trzy skrzydła klasztorne dowiązujące do transeptu kościoła i kaplicy Mariackiej, ujmujące czworoboczny wirydarz, otoczony dookoła krużgankiem, po stronie północnej przyległym do kościoła. Skrzydło wschodnie pochodzi prawdopodobnie jeszcze z XIII w., pozostałe wraz z krużgankiem są późniejsze - XIV-XV w., później wielokrotnie przebudowywane. Pod skrzydłem zachodnim znajdują się sklepiane piwnice gotyckie.
     Z a k r y s t i a. Pierwotnie dwa oddzielne pomieszczenia połączone ze sobą około 1900 r.; sklepienia przypuszczalnie jeszcze z XIII w. Wzdłuż ścian stare szafy oraz boazeria. Drzwi między zakrystią i transeptem okute, stary zamek.
     K a p i t u l a r z. Sklepienie gotyckie wsparte na dwóch kolumnach posiadających wczesnogotyckie bazy i na konsolach (wspornikach) ściennych; pomiędzy dwoma ostrołucznymi okrągłe okno z profilowanymi gotyckimi ościeżami. W ścianie przeciwległej zachowany bogato profilowany portal gotycki, od strony krużganka obudowany drewnianym - barokowym. Po obu stronach portalu ślady po zamurowanych przeźroczach. Ceramiczna posadzka. W kapitularzu mieszczą się dwie renesansowe stalle fund. Dawida Kowarskiego (1589-1616); polichromowane, z płaskorzeźbionymi przedstawieniami 4 ewangelistów w zapieckach. Na ścianach 4 małe rzeźby aniołków, prawdopodobnie pozostałość po bogat­szym wystroju sali. Dwa portrety, na ścianie północnej opata Adama Trebnica (1617-1630), choć "vera effigies", malowany prawdopodobnie dopiero w 1680 r. Na południe od kapitularza sklepione krzyżowo przejście do ogrodu; od strony krużganku profilowany portal gotycki z żelazną kratą z pocz. XVII w. (? - jak w kaplicy Mariackiej), od ogrodu barokowy portal z piaskowca z kamienną figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, fund. opata Kęsowskiego (1641 -1667). W przejściu na ścianie zakryty pobiałami napis gotycką minuskułą z barwnymi początkowymi majuskułami.
     Na południe od przejścia do ogrodu, po obu stronach schodów prowadzących na piętro do dormitorium, c e l e k a r c e r u, a dalej niewielka narożna s a l a  b r a c i (konwentu) dostępna niegdyś z przedłużonego w kierunku południowym wschodniego skrzydła krużganku; cele sklepione kolebką ostrołuczną, sala - sklepieniami krzyżowymi, na których zachowana pod pobiałą dawna polichromia z XVI (?) w.
     Większą część skrzydła południowego zajmuje r e f e k t a r z, którego renesansowe sklepienie i kolumny pochodzą z lat 1593-94; sklepienia wykonał mistrz gdański Bartłomiej Piper; część sklepień nad środkową kolumną z 1866 r.; stara posadzka ceramiczna. Dębowe boazerie refek­tarza pochodzą z końca XVI w. i z tego czasu ambona lektora. Nad boazerią znajduje się fryz portretowy z 50 portretami opatów oliwskich; niektórym opatom, począwszy od opata Schlieffa (1549 - 59), mogły być nadane rysy odpowiadające rzeczywistości. Wyżej malowane na ścianach obrazy z życia św. Bernarda, a koło okien wyobrażenia "dobrych uczynków". Pas fryzu przerywają ozdobne wsporniki renesansowe, polichromowane, na tarczach malowane herby fundatorów odbudowy sali w 1594 r.; na jednym, po stronie wschodniej, orzeł polski i inicjały Zygmunta III, króla Polski i Szwecji. W refektarzu ponadto znajduje się drewniany barokowy stół z marmurową płytą; na stole tym miał być podpisany pokój oliwski; stół przeniesiono tutaj z komnaty pokoju oliwskiego w 1948 r. W refektarzu pomieszczono chwilowo odnawiane obrazy fundatorów i dobrodziejów z prezbiterium katedry, a także szereg innych obrazów z kościołów gdańskich, m. in. obraz z ołtarza głównego kościoła św. Brygidy.
     W przejściu z krużganku do refektarza portal z piaskowca z 1 poł. XVII w. przeniesiony tutaj w 1689 r., prawdopodobnie z głównego wejścia do kościoła. Od strony wirydarza, po drugiej stronie krużganku, znajduje się gotyckie l a w a t o r i u m  o wyglądzie kaplicy, ze sklepieniami gwiaździstymi; w posadzce kamienna podstawa wodotrysku; w wejściu z krużganku żelazna krata z ok. 1600 r. W narożu południowo-zachodnim całkowicie przebudowane pomieszczenia kuchenne oraz tzw. s a l a  p o k o j u (obecnie biblioteka), gdzie miał być podpisany w 1660 r. pokój oliwski. Do sali pokoju prowadzi z krużganku mały prosty portal gotycki. Wewnątrz, nad drzwiami barokowymi, półplastyczna rzeźba jeźdźca w stroju szwedzkim. Na południowej ścianie marmurowa tablica z 1679 r. ku chwale róży herbowej (Poraj) Kęsowskich (pokój podpisano za opata Aleksandra Kęsowskiego); wyżej malowany na ścianie widok Oliwy i Gdańska oraz wojskowych obozów: polskiego i szwedzkiego, a także napis pochwalny dla Oliwy i fiołków (Viola), dających ojczyźnie kojący pokój w 1660 r. Pozostały wystrój malarski z 1910 r. Oprócz starego księgozbioru znajdują się tutaj przejściowo fragmenty wyposażenia z kościołów gdańskich. Na północ od sali pokoju sień zasklepiona dwoma przęsłami sklepień gwiaździstych, od strony krużganku bogato profilowany portal gotycki. Na południe od sali pokoju przebudowane pomieszczenia parafii, na północ od sieni - również przebudowane pomieszczenia K u r i i  B i s k u p i e j.
     W klatce schodowej tych pomieszczeń lampa wieczna z mosiądzu, ażurowa, trybowana. Wykonał ją Jan Beigendorf w 1720 r.
     KRUŻGANKI posiadają sklepienia krzyżowe wsparte na dekoracyjnych konsolach, stiukowych w skrzydłach króżganku północnego i wschodniego, ceramicznych po stronie południowej i zachodniej; w kluczach sklepień skrzydła wschodniego 5 ozdobnych zworników (jeden silnie uszkodzony). W skrzydle wschodnim bogato rzeźbiony barokowy portal z XVII w. osłaniający gotyckie wejście do kapitularza, płaskorzeźby postaci świętych: Alberyka i Stefana. W skrzydle zachodnim renesansowy drewniany portal u zejścia do piwnicy. Dwa wielkie marmurowe portale prowadzące z północnego skrzydła krużganku do kościoła, fund. opata Kęsowskiego (herby), na zachodnim data 1660; figury alabastrowe, w zachodnim Matka Boska, we wschodnim - Chrystus. Koło portalu wschodniego czarna tablica marmurowa tego samego fundatora z napisem informującym o zawarciu pokoju oliwskiego w dniu 3 maja 1660 r. W północnym krużganku fresk "Ukrzyżowanie", dzieło Wolfganga Spoerera z 1593 r., fund. leśniczego lasów oliwskich Tomasza Jeszke, niewłaściwie odnowiony. W ściennych wnękach krużganków znajduje się 19 wielkich płócien z 1749 r.. pędzla malarza Wenzla. Nad gotyckim przejściem na schody do dormitarza owalny obraz na desce ze św. Bernardem, XVII w.; oprawa obrazu i portalu malowane na ścianie (kartusz, symbole Męki Pańskiej), XVIII w. W posadzce 23 płyty nagrobne mnichów, z XVII w. Pomieszczenie piętra całkowicie przebudowane: na ścianach dawnego dormitarza, w skrzydle wschodnim pozostałości starych polichromii; na ścianie południowej transeptu "Ukrzyżowanie", na południowej szczytowej św. Bernard (zniszczony kominem c. o.) i św. Benedykt. Szczyt południowy skrzydła wschodniego z 1613 r. W korytarzu I p. skrzydła wschodniego, koło wejścia na schody trainspetu, wąska szafa z XVIII w. ozdobiona dwoma rysunkami malowanymi złotem.
     W  o g r o d z i e  p r z y k l a s z t o r n y m  zachowane koryto Potoku Oliwskiego przepływającego niegdyś pod częścią gospodarczą budynków klasztornych. Koło obejścia kościoła leży fragment płyty nagrobnej mnicha, XVII w. Z budynków gospodarczych klasztoru zachowały się, choć przebudowane, dwa: spichrz klasztorny i szafarnia - południowe i zachodnie skrzydła zamkniętej pierwotnie, czworobocznej obudowy dziedzińca gospodarczego, zachowanego w zarysie do dziś, w formie zieleńca na zachód od Kurii i Plebanii. Brak dziś skrzydła północnego - browaru, który wiązał szafarnię z frontem kościoła.
     SPICHRZ KLASZTORNY (ul. Cystersów 16). Prawdopodobnie jeszcze z XIV w.; od strony południowej ślady zamurowanych strzelnic (?). Przebudowany przed wojną całkowicie na dom parafialny (ok. 1933 r.). Wewnątrz, nad sienią piętra, drewniany strop z malowidłami z XVII w. przeniesiony tu znad refektarza (dawna szatnia, w XIX w. biblioteka), z okazji przebudowy spichrza i więźby dachowej nad refektarzem.
     SZAFARNIA (ul. Cystersów 15). Przypuszczalnie z XV w.; budynek pierwotnie dłuższy ku północy, dwukondygnacjowy, później nieco podwyższony. Wnętrze niemal całkowicie przebudowane w czasach późniejszych, jedynie w parterze, w części południowej, zachowała się sala ze sklepieniami gotyckimi wspartymi na 1 filarze. Na ścianach ślady dawnych, obecnie zamurowanych gotyckich otworów okiennych i portalowych. Nad oknami parteru od strony wschodniej ślady gotyckiego fryzu. Spalona w 1945 r. Odgruzowanie i zabezpieczenie murów zewnętrznych w 1956 r. Budynkowi, a zwłaszcza szczytowi południowemu oraz sklepieniom grozi jednak nadal zniszczenie.
     STAJNIA (na północ od spichrza opackiego, po drugiej stronie potoku). Budynek z XVIII w., parterowy, obecnie składnica muzealna. Z cenniejszych przedmiotów znajdują się tutaj: XIX-wieczny tramwaj konny, staropolskie sanki, wczesnośredniowieczna łódź dłubana i cztery łodzie klepkowe z tego samego okresu, fragmenty wyposażenia wnętrz Katusza Głównego oraz gdańskich kościołów (np. prospekt organów kościoła św. Jana). Na zachód od stajni znajduje się dawny, obecnie zupełnie zaniedbany ogród botaniczny. Mieszczą ;się tutaj obecnie: 1) jedyny zachowany jeszcze wiatrak - pompa odwadniająca - z Żuław, odnowiony i przeniesiony tutaj w 1933 r., 2) stary kierat, 3) schowana pod daszkiem osłaniającym ten kierat wczesnośredniowieczna łódź dłubana.
     SPICHRZ OPACKI. Budynek trzykondygnacyjny, wzniesiony z porozbiórkowych cegieł gotyckich w miejscu dwóch spichrzów wcześniejszych, znanych z ikonografii. Nad wejściem kartusz herbowy opata Zaleskiego z datą 1723, ta sama data i herb Godziemba na obu chorągiewkach wieńczących dach. Obecnie w spichrzu mieści się składnica muzealna. Z cenniejszych obiektów przechowywanych tutaj należy wymienić gotycką figurę Chrystusa z elbląskiego "Ukrzyżowania" (Jana van Mattena, ok. 1410), boazerie i malowidła z Dworu Artusa, boazerie z Domu Uphagena (Długa 12) oraz odlewy gipsowe kamieniarki fasady Domu Speimana ("Złota Kamienica", Długi Targ 41); są tutaj też liczne fragmenty wyposażenia wnętrz gdańskich kościołów. Wszystkie te obiekty wymagają jak najszybszej konserwacji. Od strony północnej koło spichrza zostały zgromadzone fragmenty kamieniarki nieznanego pochodzenia, przeważnie rokokowe. Między spichrzem a murem otaczającym kościół wznosi się murowana barokowa brama.
     PAŁAC OPACKI (w parku). Stary (skrzydło wschodnie) pochodzą­cy przypuszczalnie dopiero z XV w., pierwotnie parterowy, później podwyższony o piętro, wielokrotnie przebudowywany, spalony w 1945 r.; piwnice gotyckie, sklepione krzyżowo, grożą zawaleniem. Nowy (skrzydło południowe), zbudowany prawdopodobnie w latach 1754-1756 (w miejscu wcześniejszego budynku parterowego) przez opata Jacka Rybińskiego, od 1926 r. muzeum historyczne ziemi gdańskiej. Spalony w 1945 r., ściana wewnętrzna części zachodniej runęła w 1956 r. Budynek piętrowy, podpiwniczony, wzniesiony częściowo z porozbiórkowych cegieł gotyckich; obie fasady ozdobione sztukateriami rokokowymi, od strony południowej w oknach przyziemia i na balkonie kraty żelazne o formach rokokowych; od strony północnej kamienny portal wejściowy z ozdobną rokokową kratą żelazną w nadświetlu splecioną z inicjałów opata Rybińskiego. W narożu sieni południowej kamienny kominek rokokowy oraz płyta żeliwna* z rokokowymi ornamentami. Nad sienią południową pokój m u z y c z n y z rokokowymi sztukateriami (w znacznym stopniu zachowanymi). W części zachodniej budynku trzy żelazne stare lufy armatnie*.


   * Płyta i 2 lufy znajdują się obecnie koło Spichrza Opackiego.