Start  ›  Ulice  ›  Poczty Gdañskiej  ›  Bahnstraße 1897, 1899  ›

Nie uda³o siê dopasowaæ w³aœcicieli i mieszkañców ul. Bahnhofstraße podanych w ksi¹¿ce adresowej wydanej w 1899 roku z podanymi przy tej ulicy w ksi¹¿ce wydanej w 1909 roku. Takich nazwisk jak Warnack, Kirschner, Neuban i Skomroch (w³aœcicieli budynków 2-5) nie odnaleziono w Oliwie w 1909 roku.


1897

Bahnhofstraße:

1. Grünwald, Franz, Zimmermann. Wiczlinski, Jojef, Seemann.

2. Bachmann, Franz, Stat.-Assistent. Hubrig, Amalie, geb. Rink,
    Eisenbahnrest.

3. Bock, Carl, Stations-Assistent. Winkel, Gottfried, Weichensteller.
    Krüger, Errst, Weichensteller.


1899

Bahnhofstraße:

Königlicher Eisenbahn-Fiskus. †

1. Bahnterrain.

2. Ww. Warnack, A. †. Brauer, Heinrich, naczelnik poczty w stanie
    spoczynku. Hammann, Georg, rentier. Reichel, Georg, kupiec.
    Simonis, panna, rentierka. Winkler, Gustav, zwrotniczy kl. 2.

3. Kirschner, A., mistrz budowlany †, w: F.A.G. Kirschner. Deegen,
    Minna, verw. Slatt, z domu Zimmermann, rentier. Grunau, Gustav,
    rentier. Lange Wilhelm, emerytowany pracownik kolei. Nickel,
    Joseph, technik budowlany. von Struszynski, Hub., kupiec.

4. Neuban, Bahnhofstraße 4.

5. Skomroch, E., Ww. †. Griegoleit, Friedrich, krolewski asystent
    kolejowy. Jacobsen, Eduard, rentier. Matthaei, Paul, architekt.
    Schaub, Otto, listonosz. Schiffke, Otto, sier¿ant.


Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1899 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.