Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Firmy oliwskie w Kurierze Polskim  ›

Kurier Polski z 23 listopada 1930 roku.   Przekazała Grażyna Niemyjka.   Ze strony crispa.uw.edu.pl

Z  OLIWY


DAOL

Sp. z ogr. por.

Jedną z poważniejszych firm na terenie gdańskim jest firma powyższa, która produkuje wszelkiego rodzaju lakiery i farby. Firma jest lojalną i usilnie współpracuje z Polską i chce z nią dale| utrzymywać stosunki. Dzięki wytrawnemu kierownictwu, które spoczywa w rękach wybitnego specjalisty p. doktora Mandla, firma posiada wszelkie szanse dalszego rozwoju i cieszy się zaufaniem wszystkich swoich klijentów.WALTER HOENE

Gdańsk

Firma Walter Hoene, Tow. z ogr. odp. w Gdańsku, została założona w październiku 1920 roku, jako fabryka, wyrabiająca kolejki polne oraz kolejki wązkotorowe i normalne, a także wszelkie materjały wchodzące w. zakres kolejnictwa.

Kapitał zakładowy T-wa wynosi 350.000 guld. gd. W przedsiębiorstwie powyższem zainteresowany jest kapitał gdański, holenderski i niemiecki, dzięki czemu firma rozporządza dostatecznemi środkami niaterjalnemi, które dają jej możność awierania znacznych i długoterminowych tranzakcyj handlowych.

Firma jest, między innemi, w ścisłym kontakcie ze światową fabryką lokomotyw Borsig oraz znanem Towarzystwem Walter Hoene, A.-G. w Berlinie. Prztedsiębiorstwo Walter Hoene w Gdańsku posiada wyłączne zastępstwo lokomotyw firmy Borsig.

Wymieniona firma wybudowała w Gdańsku w r. 1923-24 nowocześnie urządzoną fabrykę, która w r. 1928 znacznie rozszerzyła, ściśle współpracuje z "Polskiem Towarzystwem Sprzedaży Wyrobów Firmy, Walter Hoene, sp. z ogr. odp.", które posiada, własne biura zakupu i sprzedaży w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Lwowie i Wilnie. Niezależnie od tego, przedsiębiorstwo ma również składnice w rozmaitych miejscowościach Polski.

Zakres działalności firmy Walter Hoene obejmuje produkcje materjałów kolejowych dla kolejek polnych, kolei wązkotorowych i normalnych, zwłaszcza wagonów, zwrotnic wszelkiego rodzaju, dostarczanie torów łącznikowych i urządzeń kolejowych dla przemysłu, rolnictwa i leśnictwa.

Zarówno wymieniona firma gdańska jak i "Polskie Towarzystwo Sprzedaży Wyrobów Walter Hoene, sp. z ogr. odp." w Polsce znane są w najszerszych sferach i posiadają rozległe koła klijentów.

Stałymi odbiorcami firmy są: urzędy państwowe, cukrownie, zarządy leśne, tartaki, cegielnie, przedsiębiorstwa budowlane oraz wielkie przedsiębiorstwa rolnicze i leśne i t. p.


"OPTIMUS"

Sp. Akc.

Fabryka szwedzkiego Tow. "Optimus" w Sztokholmie powstała w Olivie poo Gdańskiem w 1923 r. Firma produkuje maszynki do gotowania i latarnie, a zakupuje Polsce wszelkie możliwe surowce. Posada zastępców w Warszawie (S. Birnholtz, Graniczna 6), Lwowie, Krakowie, Stanisławowie i Łodzi. Kierownikiem firmy jest p. Ekberg.


THEODOR et Co

Korzystając z uprzejmości dyrektora fabryki, udało mi się zwiedzić jej wnętrza. Fabryka składa się z 12 pieców, przerabiających wszelkiego rodzaju, odpadki, popioły i żule z metali półszlachetnych na metale gotowe według żądanych składników. Firma została założoną przy końcu 1926 r. i stale zatrudniała i zatrudnia 50 robotników. Zdobyła sobie na terenie polskim poważnych odbiorców, a wszystko dzięki dobroci towarów i fachowej obsłudze. Firma wykonuje swoje zlecenia zawsze punktualnie ku ogólnemu zadowoleniu klijentów. Fabryka zajmuje się też skupem wszelkiego rodzaju odpadków, popiołów i żużli metali półszlachetnych. Kierownictwo firmy spoczywa w rękach wytrawnego fachowca p. Martela Brucka.

THEODOR et Co, GDAŃSK-OLIWA, telef. 35298 i 45158

Jako specjalność wytwarzamy stopy z białych i czerwonych metali dla kolejnictwa i przemysłu, miedź
fosforową, cynę do lutowania, miedź, mosiądz, cynk, aluminjum, ołów i wszelkie inne metale.

Zakup starych metali, odpadków, wiórów, popiołów i żużli. Metale dla celów graficznych.
H. LENCZAT et Co.

Gdańsk-Gdynia

Firma powstała w 1922 r. w Gdańsku i posiada własne okręty. Pracuje z Polską, przeważnie z Syndykatami Cementowym i Kolonialnym. Firma ma zaprowadzoną regularną komunikację okrętami do Łotwy, Estonji, Finlandji i t. p. Posiada własną filię w Gdyni. Właścicielami firmy są pp. Lenczat, Freiman i Posański.


OLKA

Jak się dowiadujemy, firma Olka, która jest lojalna znajduje się na terenie w. m. Gdańska. Kapitał zakładowy wynosi 625,000 g., wszystko wpłacono. Firma zakupuje w Polsce surowiec i materjał do opakowania, a sprzedaje swoje wyroby w postaci czekolady, kakao i konfitur rozmaitych wyrobów. Akcje znajdują się częściowo w rękach gdańskich, ale większość jest w firmie Halle (Mignon). Przedstawicielem firmy jest Wassily Perloff. W Polsce posiada firma 20 przedstawicielstw we wszystkich większych miastach. Firma posiada polskiego korespondenta, a przedstawicielstwo koresponduje tylko po polsku.

Kierownikiem firmy jest od zeszłego roku p. Schumann Oswald.


Dr. AUGUST OETKER

Firma powstała w 1922 r. w Gdańsku i jako firma światowa, posiadająca zagranicą 15 podobnych fabryk, i lojalna współpracuje z Polską i chce dalej z nią współpracować. Sprzedaje powszechnie znany proszek do pieczenia ciasta. Firma posiada znak ochronny główkę jasną na tle czarnym. Pracuje z całą Polską przez swych zastępców, których posiada prawie we wszystkich miastach Polski. Zarząd firmy stanowi dyrektor generalny dla Gdańska p. Schell Walter.


Firma

THE-ANGLO-ASIATIC COMP. Ltd.

Firma The-Anglo-Asiatic Comp. Ltd. Londyn, Oddział w Gdańsku, która posiada wyłączne prawo sprzedaży herbaty znanej światowej marki W. Wysocki i S-ka, szeroko rozpowszechnionej w Polsce, jeszcze przed wojną dzięki swej wysokiej jakości - założyła w 1926 roku w Oliwie pod Gdańskiem fabrykę czekolady, kakao i masła kakaowego marki "Anglas", przyczem fabryka ta została urządzona za pomocą najnowszych europejskich technicznych udoskonaleń. Wyroby tej fabryki cieszą się dużą popularnością i w Polsce.

Przyjmując pod uwagę, że surowce dla tej fabryki sprowadzane są w znacznej części z Polski, należy wyrazić uznanie tej wielkiej imprezie, rozwój której jeszcze raz podkreślą ścisły ekonomiczny związek jaki istnieje między przemysłem i rynkiem w Polsce z jednej strony i wolnego miasta Gdańska - z drugiej.Początek strony.