Start  ›  Ulice  ›  Józefa Czy¿ewskiego  ›  Ludolfiner Straße 23  ›

Próbê odtworzenia numeracji zaznaczono kolorem czerwonym. Kolorem niebieskim zaznaczono domy istniej¹ce. Mapa z 1940 r.Ludolfiner Straße 23 (ul. Czy¿ewskiego w Oliwie). Lata 30. XX wieku.
Internet: www.StaraOliwa.pl.


Ludolfiner Straße 23 (ul. Czy¿ewskiego w Oliwie). Lata 30. XX wieku.
Internet: www.StaraOliwa.pl.


.   Fot. Artur Wo³osewicz 1977. Przekaza³ Robert Krygier.


W g³êbi wie¿owce przy ul. Bobrowej. Fot. z dnia 15.01.2011 roku.
Fot. Tomasz Le¿yñski.


Niezabudowane. Ksi¹¿ka adresowa z 1899 roku.
Przekaza³a Gra¿yna Niemyjska. Zbiory PBC.


Kuhn. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cifrowej.


Pocz¹tek strony.