Start  ›  Ulice  ›  Spacerowa  ›  Köllner Chaussee 16  ›

NID Oddzia³ w Gdañsku: Karta bia³a. Willa ul. Spacerowa nr 16. Rok wykonania karty: 1983 (A. Kunicka, J. Radowska).Zobacz: Otto Lienau, Asnyka 4.

Tekst ze strony Politechniki Gdañskiej: (https://pg.edu.pl/uczelnia/rektorzy/prof-otto-lienau)

Prof. Otto Lienau (praktyczna budowa okrêtów i statyka konstrukcji statków)
ur. 1. 4. 1877, zm. 4. 10. 1945
prof. zwycz. budowy okrêtów i statyki konstrukcji statków
rektor od 1. 7. 1930 do 30. 6. 1931

Ur. 1.4.1877 w Berlinie. Studia budowy maszyn na Politechnice Monachijskiej, nastêpnie studia budowy okrêtów na Politechnice Berliñskiej; 1904 dyplom in¿yniera. Od 1904 do 1908 praca w przemyœle stoczniowym. 1909 prof. zwyczajny praktycznej budowy okrêtów i statyki konstrukcji statków na Politechnice Gdañskiej. 1930/31 rektor tej uczelni. Od 1939 na emeryturze. 1929 doktor in¿ynier honoris causa Politechniki Berliñskiej. Zm. 4.10.1945 w Neustadt/Holsztyn.

ród³o: Beitrage und Dokumente zur Geschichte der Technischen Hochshule Danzig 1904-1945, Hannover 1979; przek³ad: Marta Szafrañska-Brandt


Gazeta (Gdañska?) z 27. 06. 1931 r.   Archiwum DawnaOliwa.pl.

Zobacz:
Otto Lienau, Die Bootsfunde von Danzig-Ohra aus der Wikingerzeit, Danzig 1934

Jaros³aw Koby³ecki, Sztuka korabnicza S³owian Pó³nocno-zachodnich, 2013, str. 47-50.

Kierat i oruñskie ³odzie, fragment:
W latach 1933-1934 odkryto w czasie prac melioracyjnych na Oruni w okolicy ul. ¯u³awskiej trzy ³odzie nazwane od miejsca ich znalezienia Ohra I, II i III. Jedna z nich Orunia I odkryta w lipcu 1933 roku zosta³a zrekonstruowana wg projektu Otto Lienaua w 1934 roku, jako ³ódŸ bojowa wikingów i wyeksponowana w Oliwie.

FB Gra¿ka, "Otto Lienau", 2022
FB Gra¿ka, "Otto Lienau", 2022

Kulowa El¿bieta, Nahring-Kulowa Stefania. Wykaz lekarzy i pielêgniarek. Poznaj Gdañsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.Ackerland (grunty orne). Ksi¹¿ka adresowa z 1899 roku.
Przekaza³a Gra¿yna Niemyjska. Zbiory PBC.


Niezabudowane. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Lienau. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Lienau. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Lienau. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-21 roku (Köllner Chaussee 16):
Lienau, Otto, profesor (Professor).
Schäfer, Alfred, architekt.


Otto Lienau. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Lienau. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Lienau. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Lienau. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Lienau. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

* [Villenbau.] Herr Hochschul-Professor Lienau läßt jetzt für sich an der Renneberger Chaussee, gegenüber dem Karlsberge, eine Villa erbauen. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus mit Portierwohnung. Den Entwurf hat Herr Hochschul-Professor Phleps gefertigt, die Bauausführung liegt in den Händen des Herrn 3immermeisters Klawikowski.
Profesor Lienau buduje obecnie dla siebie willê przy Renneberger Chaussee (ul. Spacerowej), naprzeciwko Karlsberge (Pacho³ka). Jest to dom jednorodzinny z portierni¹. Projekt wykona³ profesor Phleps, a budow¹ zaj¹³ siê mistrz stolarski Klawikowski.

Lineau. Phleps. Klawikowski. Olivaer Nachrichten nr 134 z 13. 11. 1913 r.
Ze strony www.polona.pl.Zentralblatt der Bauverwaltung, Berlin 11. 8. 1917, str. 413-415:

Zwei kleine Neubauten bei Danzig.
Von Professor Dr. Jug. Hermann Phleps in Danzig.
Haus Lienau in Oliva (Abb. 1 bis 11).

In der Umgebung von Danzig und Oliva stehen noch etliche Gutshöfe und Sommerhäuser Danziger Bürger aus der Zeit um 1800 herum. Unweit solchen Bauten, entrückt den geschlossenen Häuserreihen, ist für Professor Lienau ein neues Heim entstanden. Gleich seinen Nachbar hat auch dieses Haus sich von der Straße möglichst weit zurückgezogen und beherrscht von einer kleinen Anhöhe aus die Landschaft (Abb. 1).
Seine Grundrißanordnung (Abb. 7) ist kurz folgende: Im Kellergeschoß sind eine Wohnung für den Hauswart, bestehend aus Zimmer und Küche, dann Vorraträume, Heizung und ein Gewächshaus untergebracht. Das Erdgeschoß enthält drei Zimmer, Küche, Anrichte mit den entsprechenden Nebenräumen und eine offene sowie eine glasgeschlossene Veranda, während das Obergeschoß vier Zimmer, Schrankzimmer, Bade- und Nebenraum beherbergt. Außerdem umreihen in dieser Höhe drei offene Balkone den Baukörper. Im Dach sind zwei Kammern eingebaut. Für diese Anlage des Hauses waren genau vorgeschriebene Wünsche des Bauherrn maßgebend, der einen fast fertigen Grundriß vorlegte. So wurde verlangt, nach Nordosten eine offene Veranda und Balkon, nach Südost Wohn- und Schlafräume mit einem offenen Balkon und nach Südwest Gewächshaus, glasgeschlossene Veranda und offener Balkon. Der Sparsamkeit halber mußte der Vorraum im Erdgeschob, der zugleich als Windfang dienen soll, in die Mitte der Außenmauer gelegt werden (Abb. 2 bis 1). Trotz seiner geringen Ausmessungen hat er sich als praktisch erwiesen. Die Außenarchitektur (Abb. 1, 10 u. 11) lehnt sich an die ruhigen Formen der oben erwähnten Nachbarhäuser an. Auch die Haustür zeigt in ihrer Ausbildung (Abb. 5, 6, 8 u. 9) Anklänge an ihre Schwestern vor 100 Jahren. Die geputzten Schauseiten sind mit in der Masse gefärbtem (Ocker) Spritzbewurf versehen worden.

 
(Abb. 10) Dom prof. Otto Lienaua. Kartusz herbowy nad wejœciem.
Internet: www.eBay.de         /         ©  Fot. Ryszard Petrajtis. 2007.Otto Lienau. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Lienau. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Lienau. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Lienau. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Lienau. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ksi¹¿ka telefoniczna z 1937 roku. Profesor Otto Lienau (PG).
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Otto Lienau. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Otto Lienau. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Otto Lienau. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Otto Lienau. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Herb rodowy Lienau umieszczony nad wejœciem do budynku.
FB Adam Kromer.(Abb. 1, 11) Dom prof. Otto Lienaua. 1917 rok.

Internet: www.eBay.de (Zentralblatt der Bauverwaltung, Berlin 11. 8. 1917).

Pocz¹tek strony.