Start  ›  Ulice  ›  Stary Rynek Oliwski  ›  Am Markt 8   ›  Kriegerverein Königin Luise zu Oliva  ›

Zwi¹zek Wojaków (Kriegerverein) Królowej Luizy (Königin Luise) w Oliwie (zu Oliva).

Organizacja zrzesza³a weteranów wojennych. Zajmowa³a siê m. in. opiek¹ nad weteranami, wdowami i sierotami. Oliwski oddzia³ powo³ano w 1891 roku. By³ on opiekunem wybudowanego w 1889 roku granitowego pomnika na wzgórzu Luizy (Luisenberg) na Pacho³ku (Karlsberg). Oliwskiej organizacji przewodniczy³ Albert Nast. Nastêpnie (Olivaer Nachrichten, 1909 i 1913) kapitan w stanie spoczynku Georg Bieler mieszkaj¹cy w latach 1909-1916 (ksi¹¿ki adresowe) przy ul. Leœnej nr 3 (Waldstraße). Wiêkszoœæ spotkañ organizowano w sali w budynku mieszcz¹cym siê przy ul. Stary Rynek Oliwski nr 8 (Am Markt) nale¿¹cym, od co najmniej 1897 roku do Gustava Strehlaula.


Kriegerverein Königin Luise zu Oliva.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Og³oszenia o spotkaniach Kriegerverein Königin Luise zu Oliva:
ród³oAdres
Olivaer Nachrichten nr 001 z 03. 01. 1909 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 007 z 24. 01. 1909 r.Waldhäuschen, Köllner Chaussee 1
Olivaer Nachrichten nr 008 z 28. 01. 1909 r.Waldhäuschen, Köllner Chaussee 1
Olivaer Nachrichten nr 010 z 04. 02. 1909 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 011 z 07. 02. 1909 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 017 z 28. 02. 1909 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 027 z 04. 04. 1909 r.Waldhäuschen, Köllner Chaussee 1
Olivaer Nachrichten nr 029 z 11. 04. 1909 r.Waldhäuschen, Köllner Chaussee 1
Olivaer Nachrichten nr 035 z 02. 05. 1909 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 044 z 03. 06. 1909 r.Strandhalle Glettkau, Seestraße 57
Olivaer Nachrichten nr 045 z 06. 06. 1909 r.Strandhalle Glettkau, Seestraße 57
Olivaer Nachrichten nr 053 z 04. 07. 1909 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 061 z 01. 08. 1909 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 070 z 02. 09. 1909 r.Waldhäuschen, Köllner Chaussee 1
Olivaer Nachrichten nr 071 z 05. 09. 1909 r.Waldhäuschen, Köllner Chaussee 1
Olivaer Nachrichten nr 079 z 03. 10. 1909 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 087 z 31. 10. 1909 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 091 z 14. 11. 1909 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 097 z 05. 12. 1909 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 101 z 19. 12. 1909 r.Waldhäuschen, Köllner Chaussee 1
Olivaer Nachrichten nr 001 z 04. 01. 1913 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 002 z 07. 01. 1913 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 009 z 23. 01. 1913 r.Zappe (Karlshof), Köllner Chaussee 16b
Olivaer Nachrichten nr 010 z 25. 01. 1913 r.Zappe (Karlshof), Köllner Chaussee 16b
Olivaer Nachrichten nr 013 z 01. 02. 1913 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 018 z 13. 02. 1913 r.Lichtspielhaus, Am Schloßgarten 11
Olivaer Nachrichten nr 019 z 15. 02. 1913 r.Lichtspielhaus, Am Schloßgarten 11
Olivaer Nachrichten nr 022 z 22. 02. 1913 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 025 z 01. 03. 1913 r.Lichtspielhaus, Am Schloßgarten 11
Olivaer Nachrichten nr 035 z 27. 03. 1913 r.Kapitan Georg Bieler, Waldstraße 3
Olivaer Nachrichten nr 039 z 05. 04. 1913 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 049 z 29. 04. 1913 r.Lichtspielhaus, Am Schloßgarten 11
Olivaer Nachrichten nr 051 z 03. 05. 1913 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 061 z 27. 05. 1913 r.Weißes Lamm, Pelonker Straße 58
Olivaer Nachrichten nr 063 z 31. 05. 1913 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 078 z 05. 07. 1913 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 090 z 02. 08. 1913 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 102 z 30. 08. 1913 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 103 z 02. 09. 1913 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 118 z 07. 10. 1913 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 129 z 01. 11. 1913 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 135 z 15. 11. 1913 r.Zappe (Karlshof), Köllner Chaussee 16b
Olivaer Nachrichten nr 141 z 29. 11. 1913 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 145 z 09. 12. 1913 r.Gustav Strehlau, Am Markt 8
Olivaer Nachrichten nr 147 z 13. 12. 1913 r.Kapitan Georg Bieler, Waldstraße 3


Kriegerverein Königin Luise zu Oliva.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Kriegerverein Königin Luise zu Oliva. 1. 3. 1909.
Ze strony www.Polona.pl.


Pocz¹tek strony.