Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Poczta na Starym Rynku Oliwskim  ›  Kronika  ›  1948  ›

1945,   1946,   1947,   1948,   1958,   1959,   1960,   1962,   1963,   1964,   1965,   1966,   1967,   1969,   1970,  

nia 18 stycznia w sali O.O. Cystersów w Oliwie staraniem pracowników urzędu urządzono gwiazdkę dla dzieci pocztowców. W imieniu Dyrekcji uroczystość zaszczycił swoją obecnością Naczelnik Dyr. Okr. P. i T. Ob. Michał Tomaszewski.

W dniu 30 stycznia 1948 roku naczelnik urzędu brał udział w konferencji naczelników placówek pocztowych obwodu Gdańsk 1 w sprawie podziału obszarów doręczeń według granic administracyjnych.

Dnia 8 marca 1948 roku Inspektor okręgowy Ob. Sztylka przeprowadził lustrację urzędu i ustalił godziny służby kasowej dla publiczności od 8-mej do 18-tej.

Dnia 10 marca 1948 roku lekarz Ob. dr. Stocki przeprowadził inspekcję sanitarną w urzędzie, która wypadła dodatnio pod względem higieny i czystości w pomieszczeniach urzędu. Dr. Stocki zakwestionował ciasnotę pomieszczeń eksploatacji i listowni.

W dniu 20 marca 1948 powołano na kurs podstawowy dla pracowników ze średnim wykształceniem przy Dyr. Okr. P. i T. w Gd. Trzech pracowników: Cz. Bącz, Z. Bednarek, M. Kiliana.

W tym samym dniu również 7 pracowników fizycznych zaczęło uczęszczać na kurs podst. dla pracowników niższych przy urzędzie poczt.-telekom. w Sopocie. Pracownicy chodzą na kurs w godz. wieczornych.

Dnia 22 marca 1948 roku Dyr. Okr. P. i T. w Gdańsku przesunęła tutejszy urząd z dn. 1 kwietnia z klasy IV do III.

Dnia 1 kwietnia stan osobowy wynosi: 11 pracowników umysłowych + 20 pracowników w służbie niższej. Wprowadzono także dwurazowe doręczanie korespondencji.


Początek strony.